foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. J. CHREPTOWICZA

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

 1. Kandydaci do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:
  • Przed przyjęciem do szkoły:
 • kwestionariusz (wypełniony na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl, wydrukowany i podpisany)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia lub oryginał)
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał).
  • Po przyjęciu do szkoły:
 • oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały dostarczone wcześniej).
 • 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm
 • kartę zdrowia
 1. Terminarz:
  • Termin składania kwestionariuszy: od 14.05.2018 do 20.06.2018 r. do godz. 14.00.
  • Termin złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 20.06.2018 r. do 26.06.2018 r. do godz. 14.00. Złożenie w tym terminie oryginałów dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
  • Termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły: 10.07.2018 r. do godz. 12.00.
  • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole – należy donieść oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały dostarczone wcześniej): do 13.07.2018 r. do godz. 14.00.

W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w terminie do 13.07.2017 r. do godz. 14.00 w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki. Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.

 • Ogłoszenie listy przyjętych: 18.07.2018 r. do godz. 12.00.
 • Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej od 18.07.2018 r. do 20.08.2018 r.
 1. Kryteria rekrutacji:
  • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
  • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
  • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z egzaminów (tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
  • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 72.

Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie:

klasa

przedmioty rozszerzone

punktowany czwarty przedmiot

I AC

biologia, język angielski, chemia albo język polski

lepszy spośród biologia lub chemia

I B

matematyka, fizyka, informatyka albo język angielski

lepszy spośród fizyka lub informatyka

I D

matematyka, geografia albo fizyka, informatyka albo język angielski

lepszy spośród fizyka lub informatyka lub geografia

I E

biologia, chemia, matematyka

lepszy spośród biologia lub chemia

Każda z wymienionych wyżej klas zostanie utworzona w przypadku, gdy chęć uczenia się w danej klasie potwierdzi odpowiednia liczba kandydatów, określona przez organ prowadzący szkołę.

 • Punkty są obliczane według następujących zasad:
 • dopuszczający 2 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
 • dobry 14 pkt.
 • bardzo dobry 17 pkt.
 • celujący             18 pkt.
 • Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt.,
 • potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
  • finaliści konkursu przedmiotowego                                     10 pkt.,
  • laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     7 pkt.,
  • finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     5 pkt.,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                                    10 pkt.,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     7 pkt.,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     5 pkt.,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                                  7 pkt.,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                5 pkt.,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                3 pkt.,
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym                                                             4 pkt.,
  • krajowym                                                                          3 pkt.,
  • wojewódzkim                                                                     2 pkt.,
  • powiatowym                                                                      1 pkt.,
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 18 punktów.
 • Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 1. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Przewodniczący

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej


Copyright © 2018 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.